นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้ โดยรักษากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียก “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไกด์ไลน์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

ขอบเขตการบังคับใช้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมและจัดการในบริการของบริษัทฯมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
 • ID รหัสผ่าน อีเมล ประวัติการเชื่อมต่อ(รวมถึงข้อมูลตำแหน่ง) ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลสินเชื่อและข้อมูลการชำระเงินประเภทอื่น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวที่หลงเหลืออยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นผลจากการใช้บริการค้นหาหรือโฆษณาในเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตโดยเข้าผ่านบริการของบริษัทฯ จะอยู่นอกกรอบการบังคับใช้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้โดยตรง

วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของบริษัทฯเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อแนะนำ เสนอและรับสมัครบริการ
 • เพื่อตรวจสอบตัวตน ฯลฯ ในการสมัครบริการ
 • เพื่อจัดการการติดต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการระยะเวลาของบริการหรือสัญญา ฯลฯ
 • เพื่อตัดสินความเหมาะสมในการให้บริการ
 • เพื่อดำเนินงานที่รับจ้างอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ประกอบการอื่น ฯลฯ ว่าจ้างให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน ฯลฯ
 • เพื่อดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่ระบุในสัญญาที่ทำร่วมกับลูกค้า กฎหมาย ฯลฯ
 • เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบริการด้วยการสำรวจตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
 • เพื่อเสนอหรือแนะนำเกี่ยวกับบริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งไดเร็คเมล ฯลฯ
 • เพื่อการจัดการหลังสิ้นสุดบริการ
 • เพื่อให้บริการข้อมูลโดยใช้ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ของแอคเซสพอยต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบข้อมูลพื้นที่ที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่โดยอาศัยข้อมูลตำแหน่งที่ติดตั้งแอคเซสพอยต์ของบริษัทฯให้แก่บริษัทผู้ให้บริการข้อมูล แต่จะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล)
 • เพื่อให้บริการข้อมูลโดยใช้ประวัติพฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมา เพศและอายุของผู้ทำสัญญา ซึ่งจะมอบข้อมูลประวัติพฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมา ข้อมูลเพศและอายุตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้แก่บริษัทผู้ให้บริการข้อมูล แต่จะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล)
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จะทำให้สามารถติดต่อธุรกิจกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและราบรื่น

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่รับโดยตรง
บริษัทฯจะแสดงวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน แจ้งรายการที่จำเป็นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม โดยผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นจะต้องให้ความยินยอม และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอันมิชอบซึ่งขัดต่อเจตนาของลูกค้า

กรณีที่รับโดยอ้อม
บริษัทฯจะแจ้งรายการที่จำเป็น เช่น วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตรวจสอบว่าผู้มอบข้อมูลได้ข้อมูลจากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม และทำสัญญากับผู้มอบข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

การเปิดเผย/มอบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าล่วงหน้า ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

 • การเปิดเผยหรือมอบข้อมูลที่ได้จากการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ ฯลฯ ต่อบุคคลที่สาม ในสภาพที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้
 • การเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจาก “ผู้ใช้งาน” ฯลฯ โดยสมัครใจ
 • การเปิดเผยตามหมายศาล รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย การออกคำสั่งและการตัดสินอื่น ๆ ของศาล
 • เมื่อมีการเรียกขอข้อมูลจากอัยการ/ตำรวจ/หน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย
 • เมื่อมีการเรียกขอตามมาตรา 4 ของกฎหมายความรับผิดชอบของโพรวายเดอร์ (ชื่ออย่างเป็นทางการ: Act on the Limitation of Liability for Damages of Specified Telecommunications Service Providers and the Right to Demand Disclosure of Identification Information of the Senders)
 • การฝากข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม เช่น บริษัทภายนอก ฯลฯ ภายในขอบเขตของ “วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล”

ทั้งนี้ ในกรณีที่ฝากข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม เช่น บริษัทภายนอก ฯลฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นต่อการฝากนั้น โดยจะดำเนินการจัดการที่จำเป็นและเหมาะสมต่อผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลนั้น นอกจากนี้ ในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สาม จะต้องได้รับอนุมัติจากลูกค้าตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือใช้มาตรการตามกฎหมายดังกล่าว

ขั้นตอนการแก้ไข หยุดการใช้งานหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีการร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข หยุดการใช้งานหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล จากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น บริษัทฯจะตรวจสอบตัวตนของลูกค้าว่าเป็นเจ้าของข้อมูลจริง และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป สำหรับการขอให้เปิดเผยข้อมูล กรุณาส่งแบบฟอร์มตามที่กำหนดพร้อมทั้งแนบเอกสารที่จำเป็น ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ และโปรดระบุ “Disclosure Request Enclosed” ที่ซองด้วย

Privacy Information Desk
Wire and Wireless Co., Ltd.
Daiwa Ginza Building 4F, 6-2-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo. 104-0061

A. แบบฟอร์มของบริษัทฯ
ใบขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

B. เอกสารที่จำเป็นในการตรวจสอบตัวตนเจ้าของข้อมูล
สำเนา 1 ชุดของเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก ใบขับขี่(หน้า-หลัง) บัตรจูคิแบบมีรูป(Basic Resident Registration Card / ใช้แบบไม่มีรูปไม่ได้) บัตรประกันสุขภาพ(ที่มีระบุที่อยู่) หนังสือเดินทาง(ส่วนที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และมีรูปถ่าย) หรือ บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ

(2) ค่าบริการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและการชำระเงิน
ค่าบริการ 500 เยนต่อการยื่นขอ 1 ครั้ง (ไม่รวมภาษี)

* (1) ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับการชำระค่าบริการระบุอยู่ในใบขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ A กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการก่อนยื่นขอ

* หากไม่มีการโอนเงินชำระค่าบริการหรือชำระค่าบริการไม่เพียงพอ บริษัทฯจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าว แต่หากยังไม่มีการชำระภายใน 10 วัน จะถือว่าไม่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลนั้น

* แม้ว่าจะมีการยกเลิก (รวมทั้งการปฏิเสธการยื่นซ้ำเนื่องจากความบกพร่องในเนื้อหาที่ยื่นขอ) หลังโอนชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะยังเก็บค่าบริการตามที่กำหนด