ข้อตกลงการใช้งาน Wi2 300 ระบบเครือข่าย LAN ไร้สายสาธารณะ

หมวดที่ 1 ทั่วไป

ข้อ 1 (การบังคับใช้ข้อตกลง)
Wire and Wireless Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้กำหนดข้อตกลงการใช้งาน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) เกี่ยวกับการให้บริการ Wi2 ระบบเครือข่าย LAN ไร้สายสาธารณะที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้”) เพื่อใช้กับผู้ใช้งานบริการนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 2 (ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง)
ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ และผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานบริการนี้ หลังจากที่การสมัครใช้บริการนี้ของผู้ใช้งานที่กำหนดในข้อ 3 (การสมัครใช้งานบริการนี้) และข้อ 4 (การมีผลบังคับใช้ของสัญญาการใช้งานบริการนี้) มีผลบังคับใช้ ทั้งบริษัทฯ และผู้ใช้งานจะมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดด้วยเจตนาที่สุจริต

2. ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลจากการแก้ไขกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือเหตุการณ์อื่น ๆ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ตามข้อ 4 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาพื้นฐาน) มาตรา 548 กฎหมายแพ่ง (ค.ศ.1896 เลขที่ 89)

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ และจะแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ให้ทราบโดยทั่วกันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
1. สาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้
2. รายละเอียดข้อตกลงนี้หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้ว
3. วันที่มีผลบังคับใช้

หมวดที่ 2 การสมัครใช้บริการนี้ และอื่น ๆ

ข้อ 3 (การสมัครใช้งานบริการนี้)
ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะใช้งานบริการนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สมัคร” และจะกลายเป็น “ผู้ใช้งาน” เมื่อสัญญาการใช้งานบริการนี้มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในข้อถัดไป) จะต้องยอมรับในข้อตกลงนี้และข้อกำหนดในสัญญาการใช้บริการ ระบบเครือข่าย LAN ไร้สายสาธารณะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดในสัญญา”) พร้อมทั้งดำเนินการสมัครใช้งานบริการนี้ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนแล้วจึงดำเนินการสมัคร

ข้อ 4 (การมีผลบังคับใช้ของสัญญาการใช้งานบริการนี้)
กำหนดให้สัญญาการใช้งานบริการนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครใช้งานบริการนี้ตามที่ระบุในข้อก่อนหน้านี้ และได้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อ 5 (เงื่อนไขการใช้งานบริการนี้)
ผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานบริการนี้ด้วยตนเองภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง

ข้อ 6 (การจำกัดการส่งต่อสิทธิ์ในการใช้งานบริการนี้)
ผู้ใช้งานไม่สามารถโอนสิทธิ์ในสัญญาการใช้งานบริการนี้หรือโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาการใช้งานบริการนี้ให้กับบุคคลที่สาม หรือใช้ในการจำนองของบุคคลที่สาม โดยไม่มีการยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 7 (การยุติการใช้งานบริการนี้โดยผู้ใช้งาน)
เมื่อผู้ใช้งานต้องการยุติการใช้งานบริการนี้ ต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้าด้วยวิธีที่บริษัทฯ กำหนดไว้

หมวดที่ 3 บริการนี้

ข้อ 8 (บริการ)
บริษัทฯ ให้บริการนี้แก่ผู้ใช้งานตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดในสัญญา โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดในสัญญา ทั้งนี้ ในการใช้งานบริการนี้ หากบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามมีข้อตกลงเฉพาะกิจหรือข้อตกลงอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงอื่น”) ให้ผู้ใช้งานยินยอมข้อตกลงอื่นเพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนดในสัญญา และปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว

2. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้ทั้งหมดหรือเนื้อหาบางส่วนได้

ข้อ 9 (การใช้งานข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ)
ผู้ใช้งานจะยินยอมว่าในการใช้งานข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ ความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ผู้ให้บริการของ แต่ละข้อมูล โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการข้อมูลดังกล่าว
ข้อ 10 (การรับประกันเนื้อหาข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ)
บริษัทฯ ไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความแน่นอน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ฯลฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการผ่านบริการนี้

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลที่สาม จากการที่ผู้ใช้งานไปใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ

หมวดที่ 4 ค่าบริการ

ข้อ 11 (ค่าบริการ และอื่น ๆ)
ค่าบริการนี้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อกำหนดในสัญญาที่แยกไว้อีกฉบับ

2. ค่าบริการรายเดือนจะตัดรอบบิลในวันสุดท้ายของเดือน ผู้ใช้งานต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าบริการพื้นฐาน ค่าบริการรายเดือน ค่าแพ็กเกจโทรศัพท์และภาษีบริโภค (รวมทั้งภาษีบริโภคส่วนภูมิภาค) ที่เกิดขึ้น ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด โดยชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีที่บริษัทฯ กำหนดแยกไว้ต่างหาก

3. สำหรับค่าบริการตามสัญญาที่คิดเป็นหน่วยเวลา ผู้ใช้งานต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าบริการพื้นฐาน ค่าบริการที่คิดเป็นหน่วยเวลา ค่าแพ็กเกจโทรศัพท์และภาษีบริโภค (รวมทั้งภาษีบริโภคส่วนภูมิภาค) ที่เกิดขึ้น ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด โดยชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีที่บริษัทฯ กำหนดแยกไว้ต่างหาก

หมวดที่ 5 หน้าที่ของผู้ใช้งาน และอื่น ๆ

ข้อ 12 (ข้อห้าม)
ในการใช้บริการนี้ ห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ใช้งานมีการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจหยุดให้บริการนี้
1. การกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์อื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม และการกระทำอันอาจเป็นการละเมิดดังกล่าว
2. การกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม และการกระทำอันอาจเป็นการละเมิดดังกล่าว
3. การกระทำที่เข้าข่ายการสร้างความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม นอกเหนือจากที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้ และการกระทำอันอาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว 4. การกระทำที่เข้าข่ายการให้ร้ายต่อบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม
5. การกระทำที่เข้าข่ายการขัดต่อศีลธรรมอันดี (ลามกอนาจาร การค้าประเวณี ความรุนแรง การทารุณ ความโหดร้าย ฯลฯ) หรือการกระทำอันอาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว หรือการกระทำที่เข้าข่ายการให้ข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อบุคคลที่สาม
6. การกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรม และการกระทำที่เชื่อมโยงไปสู่การกระทำอันเป็นอาชญากรรม หรือการกระทำอันอาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว
7. การกระทำที่เข้าข่ายการเคลื่อนไหวเพื่อหาเสียง หรือการกระทำอันมีลักษณะคล้ายกัน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
8. การกระทำอันมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์จากบริการนี้ เช่น การขายต่อ การให้เช่า ฯลฯ
9. การกระทำที่เข้าข่ายการเปิดธุรกิจแบบพีระมิด (แชร์ลูกโซ่) หรือการชักชวนเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว
10. การกระทำที่เข้าข่ายการส่งอีเมล (เมลรบกวน) โฆษณา ประกาศ การชักชวน ฯลฯ หรือมีข้อมูลหลอกลวงหรือทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี หรืออีเมลที่อาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว ไปยังผู้รับที่ไม่กำหนดแน่นอนจำนวนมาก
11. การกระทำที่เข้าข่ายการขัดขวางการรับอีเมลของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำอันเป็นการร้องขอให้ส่งต่ออีเมลลูกโซ่ หรือการส่งต่อเมลจากการร้องขอดังกล่าว
12. การกระทำที่เข้าข่ายการปลอมเป็นบุคคลที่สามเพื่อเข้าใช้งานบริการนี้
13. การกระทำอันที่ผิดกฎหมายซึ่งเข้าข่ายการเข้าถึง แก้ไขหรือลบข้อมูลของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามโดยผ่านบริการนี้
14. การกระทำที่เข้าข่ายการใช้หรือให้โปรแกรมอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ผ่านบริการนี้หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริการนี้
15. การกระทำที่เข้าข่ายการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความสูญเสียต่อบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม การกระทำอันอาจก่อให้เกิดการขัดขวางต่อบริการนี้ และการกระทำอันเป็นการขัดขวางการบริหารบริการนี้
16. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งานดังกล่าวของผู้ที่ใช้บริการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการกระทำอันอาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว
17. การกระทำอื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรืออาจขัดต่อกฎหมาย
18.การกระทำอื่น ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 13 (ความรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายของผู้ใช้งาน)
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบุคคลที่สามจากการกระทำของผู้ใช้งานดังกล่าวตามที่ระบุในข้อก่อนหน้านี้ (ข้อห้าม) แม้สถานการณ์เป็นผู้ใช้งานจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผู้ใช้งานจะมีความรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดต่อการชดเชยความเสียหาย ฯลฯ

ข้อ 14 (ความรับผิดชอบตนเองของผู้ใช้งาน)
ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ หรือมีความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลหรือไฟล์ที่อัพโหลดหรือดาวน์โหลดผ่านการใช้บริการนี้ ผู้ใช้งานจะต้องจัดการความรับผิดชอบนี้ด้วยตนเอง ไม่มีการเรียกร้องหรือการสร้างความเดือนร้อนใด ๆ ต่อบริษัทฯ

ข้อ 15 (กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา)
กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริการที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ หรือโปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการ ขั้นตอน เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ทั้งหมดที่ประกอบรวมขึ้นเป็นบริการนี้ หรือเทคโนโลยีทั้งหมดที่มาพร้อมกับสิ่งดังกล่าว ถือเป็นของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการดังกล่าว

ข้อ 16 (ลิขสิทธิ์)
ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ไม่สามารถใช้งานเกินกว่าขอบเขตการสำเนาเพื่อใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้งานตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

2. ผู้ใช้งานไม่สามารถให้บุคคลที่สามใช้หรือเปิดเผยไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

3. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นจากการกระทำผิดข้อกำหนดที่ระบุไว้อยู่ในสองวรรคก่อนหน้านี้ ผู้ใช้งานจะต้องแก้ปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวบนความรับผิดชอบของตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยจะต้องไม่สร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ

หมวดที่ 6 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 17 (การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล) บริษัทฯ จะใช้และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่บริษัทฯ ได้รับมาในขณะที่ผู้สมัครทำการสมัครใช้งานบริการนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่บริษัทฯ ได้รับมาในระหว่างที่ผู้ใช้งานทำการใช้งานบริการนี้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 18 (การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้สมัครและผู้ใช้งาน) บริษัทฯ จะปรับปรุงให้เป็นรูปแบบที่ปลอดภัยที่ไม่ให้สามารถระบุตัวตนได้ตาม “นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการใช้งานข้อมูลลูกค้า” และใช้ด้วยวิธีที่เหมาะสม กรุณาตรวจสอบ “นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการใช้งานข้อมูลลูกค้า” ที่นี่ นอกจากนี้ การตั้งค่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าจะรับเรื่องที่นี่

ข้อ 19 (การหยุด/ระงับการให้บริการนี้)
บริษัทฯ สามารถหยุดหรือระงับการให้บริการนี้ได้ ในกรณีที่เข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงหรือการก่อสร้างระบบของบริการนี้ทั้งที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือ
ดำเนินการแบบฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดกรณีที่เลี่ยงไม่ได้ เช่น ความเสียหายต่อระบบของบริษัทฯ ฯลฯ
2. ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการนี้ได้ตามปกติ เนื่องจากสงคราม จลาจล ความวุ่นวาย ข้อพิพาทแรงงาน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย สึนามิ อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
3. ในกรณีที่มีคำสั่งหรือกฎของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่น หรือในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอื่น ๆ หยุดหรือระงับการให้บริการนี้
4. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลด้านการบริหารจัดการ

2. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หากจะมีการหยุดหรือระงับการให้บริการนี้ตามที่กำหนดในวรรคก่อนหน้านี้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่เลี่ยงไม่ได้ จะไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าดังกล่าว

ข้อ 20 (การยกเลิก)
ในกรณีที่ผู้ใช้งานกระทำผิดต่อข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงอื่น ๆ บริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญาการใช้งานบริการนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

หมวดที่ 7 การชดเชยความเสียหาย และอื่น ๆ

ข้อ 21 (การชดเชยความเสียหาย)
ในข้อ 21 (การชดเชยความเสียหาย)
การชดเชยความเสียหายให้ถือตามข้อกำหนดในสัญญาข้อ 26

ข้อ 22 (การไม่รับประกัน)
บริษัทฯ ไม่รับประกันการทำงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ ฯลฯ ที่ผู้ใช้งานใช้

ข้อ 23 (กฎหมายที่ใช้บังคับ)
การมีผลบังคับใช้ บังคับใช้ การนำไปใช้ และการตีความของข้อตกลงนี้ เป็นไปตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

ข้อ 24 (การหารือร่วมกัน)
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทฯ เกี่ยวกับบริการนี้ ให้ทั้งสองฝ่ายดังกล่าวหารือร่วมกันด้วยความสุจริตใจ

ข้อ 25 (ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา)
ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องมีการฟ้องร้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ระหว่างบริษัทฯ กับคู่สัญญา ให้ศาลแขวงที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบริษัทฯ เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว

บทบัญญัติเสริม
ข้อตกลงนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2009

บทบัญญัติเสริม
ข้อตกลง ฉบับแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

บทบัญญัติเสริม
ข้อตกลงนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2020

บทบัญญัติเสริม
ข้อตกลงการใช้งานนี้ อยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาญี่ปุ่น

(เอกสารแนบ)
วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้”) และกิจการที่มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และกิจการอื่นของบริษัทฯที่สามารถดำเนินการได้ผ่านบริการนี้และกิจการที่มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ (รวมทั้งกิจการหรือบริการใหม่ที่จะมีต่อไปในอนาคต) โดยมีรายละเอียดเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
- เพื่อแนะนำ เสนอและรับสมัครบริการนี้
- เพื่อตรวจสอบตัวตน ฯลฯ ในการสมัครบริการนี้
- เพื่อจัดการการติดต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการระยะเวลาของบริการนี้หรือสัญญา ฯลฯ
- เพื่อตัดสินความเหมาะสมในการให้บริการนี้
- เพื่อดำเนินงานที่รับจ้างอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ประกอบการอื่น ฯลฯ ว่าจ้างให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน ฯลฯ
- เพื่อดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่ระบุในสัญญาที่ทำร่วมกับผู้ใช้งาน กฎหมาย ฯลฯ
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบริการด้วยการสำรวจตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
- เพื่อเสนอหรือแนะนำเกี่ยวกับบริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งไดเร็คเมล ฯลฯ
- เพื่อการจัดการหลังสิ้นสุดบริการนี้
- เพื่อให้บริการข้อมูลโดยใช้ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ของแอคเซสพอยต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบข้อมูลพื้นที่ที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่โดยอาศัยข้อมูลตำแหน่งที่ติดตั้งแอคเซสพอยต์ของบริษัทฯให้แก่บริษัทผู้ให้บริการข้อมูล แต่จะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล)
- เพื่อให้บริการข้อมูลโดยใช้ประวัติพฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมา เพศและอายุของผู้ทำสัญญา ซึ่งจะมอบข้อมูลประวัติพฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมา ข้อมูลเพศและอายุตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้แก่บริษัทผู้ให้บริการข้อมูล แต่จะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล)
- เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จะทำให้สามารถติดต่อธุรกิจกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและราบรื่น