ข้อตกลงการใช้งาน

หมวดที่ 1 ทั่วไป

ข้อ 1 (การบังคับใช้ข้อตกลง)
Wire and Wireless Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้กำหนดข้อตกลงการใช้งาน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) เกี่ยวกับบริการ LAN ไร้สายสาธารณะ Wi2 ที่บริษัทฯให้บริการอยู่ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้”) ที่มีต่อผู้ใช้งานบริการนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 2 (ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง)
ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อบริษัทฯและผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานบริการนี้ หลังจากที่การสมัครบริการนี้ของผู้ใช้งานที่กำหนดในข้อ 3 (การสมัครใช้งานบริการนี้) และข้อ 4 (การมีผลบังคับใช้ของสัญญาการใช้งานบริการนี้) มีผลบังคับใช้ ให้ทั้งบริษัทฯและผู้ใช้งานมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ด้วยเจตนาที่สุจริต

2. บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

หมวดที่ 2 การสมัครบริการนี้ ฯลฯ

ข้อ 3 (การสมัครใช้งานบริการนี้)
ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะใช้งานบริการนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สมัคร” และจะกลายเป็น “ผู้ใช้งาน” เมื่อสัญญาการใช้งานบริการนี้มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในข้อถัดไป) จะต้องยอมรับในข้อตกลงนี้ และดำเนินการสมัครใช้งานบริการนี้ตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะถือว่าเป็นการสมัครโดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว

ข้อ 4 (การมีผลบังคับใช้ของสัญญาการใช้งานบริการนี้)
ให้สัญญาการใช้งานบริการนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อผู้สมัครทำการสมัครใช้งานบริการนี้ตามที่ระบุในข้อก่อนหน้านี้ และได้เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ข้อ 5 (เงื่อนไขการใช้งานบริการนี้)
ผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานบริการนี้ด้วยตนเองและภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง

ข้อ 6 (การจำกัดการส่งต่อสิทธิ์ในการใช้งานบริการนี้)
ผู้ใช้งานไม่สามารถส่งต่อสิทธิ์ในการใช้งานบริการนี้ให้แก่บุคคลที่สาม

ข้อ 7 (การยุติการใช้งานบริการนี้โดยผู้ใช้งาน)
เมื่อผู้ใช้งานต้องการยุติการใช้งานบริการนี้ ต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯล่วงหน้า ด้วยวิธีที่บริษัทฯกำหนด

หมวดที่ 3 บริการนี้

ข้อ 8 (บริการ)
บริษัทฯให้บริการนี้ต่อผู้ใช้งาน ตามเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงนี้ และอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดในเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ในการใช้งานบริการนี้ หากบริษัทฯหรือบุคคลที่สามมีข้อตกลงเฉพาะกิจหรือข้อตกลงอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงอื่น”) ให้ผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงอื่นเพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ และปฏิบัติตามข้อตกลงอื่นดังกล่าว

2. บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 9 (การสื่อสาร)
บริการ LAN ไร้สายสาธารณะ สามารถสื่อสารด้วยอินเตอร์เฟสที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g หรือ IEEE802.11n
แต่บริษัทฯไม่รับประกันความเร็วในการส่งสัญญาณที่กำหนดในอินเตอร์เฟสนั้น

ข้อ 10 (การจำกัดการใช้งานสื่อสาร)
ในกรณีที่การสื่อสารมีความหนาแน่นมาก จนไม่สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารทั้งหมดได้ บริษัทฯอาจใช้มาตรการหยุดการใช้งานสื่อสารอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้งานสายสัญญาณของผู้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ระบุต่อไปนี้ (เฉพาะที่มีการกำหนดในการหารือร่วมกันระหว่างบริษัทฯและหน่วยงาน) เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลเนื้อหาฉุกเฉินสำหรับผลประโยชน์สาธารณะ และสื่อสารข้อมูลเนื้อหาที่จำเป็นต่อการคงไว้ซึ่งลำดับขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง การรักษาไว้ซึ่งการจ่ายกำลังไฟฟ้า การสื่อสารหรือการจราจร หรือการให้การช่วยเหลือหรือป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ ในกรณีที่เกิดหรือมีโอกาสเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่น ๆ
(1) หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา
(2) หน่วยงานป้องกันอุทกภัย
(3) หน่วยงานดับเพลิง
(4) หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติ
(5) หน่วยงานตำรวจ (รวมทั้งหน่วยยามชายฝั่ง และต่อไปนี้ก็ให้หมายความรวมเช่นเดียวกัน)
(6) หน่วยงานป้องกันประเทศ
(7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาไว้ซึ่งการขนส่ง
(8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาไว้ซึ่งการสื่อสาร
(9) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาไว้ซึ่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
(10) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาไว้ซึ่งจ่ายแก๊ส
(11) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาไว้ซึ่งจ่ายน้ำประปา
(12) หน่วยงานจัดการเลือกตั้ง
(13) หน่วยงานของบริษัทหนังสือพิมพ์ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่เข้าข่ายมาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนดไว้แยกต่างหาก
(14) สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจเงินฝาก และ
(15) หน่วยงานระดับชาติและท้องถิ่น

2. อาจไม่สามารถส่งการสื่อสารไปยังผู้รับได้เมื่อมีการสื่อสารหนาแน่น

3. บริษัทฯจะตัดการเชื่อมต่อ หากผู้ใช้งานได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สถานีฐานสำหรับเครือข่ายไร้สายแล้ว แต่ไม่มีการสื่อสารใด ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

ข้อ 11 (การจำกัดสายสัญญาณของผู้ทำสัญญา)
ในการใช้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะ นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อก่อนหน้านี้แล้ว อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการลดลงของความเร็วในการสื่อสารของสายสัญญาณของผู้ทำสัญญา เกิดการความผิดพลาดในการส่งข้อมูล หรือไม่สามารถใช้งานบริการ LAN ไร้สายสาธารณะได้เลย (รวมทั้งกรณีที่เป็นระดับเดียวกับการที่ไม่สามารถใช้งานได้เลยเนื่องจากเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการสื่อสาร ต่อไปนี้เรียกว่า “เหตุการณ์ที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะของการสื่อสารแบบไร้สาย”) เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้
(1) สถานะของอุปกรณ์สถานีฐานสำหรับเครือข่ายไร้สายและระยะทางของสายสัญญาณของการใช้งานสายสัญญาณของผู้ทำสัญญา
(2) คลื่นสัญญาณถูกกีดขวาง ถูกรบกวน ฯลฯ เนื่องจากการรั่วไหลของสัญญาณจากอุปกรณ์การเชื่อมต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น
(3) คลื่นสัญญาณถูกกีดขวาง ถูกรบกวน ฯลฯ เนื่องจากเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ จากอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
(4) คลื่นสัญญาณถูกกีดขวางโดยสิ่งกีดขวาง
(5) ความเสียหายของอุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ที่ปลายสายสัญญาณของผู้ทำสัญญา

2. บริษัทฯอาจตรวจเช็คอุปกรณ์สถานีฐานสำหรับเครือข่ายไร้สาย หรือเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มหรือลดจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน (ต่อไปนี้เรียกว่า “เคลื่อนย้ายฯ”) เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคที่เลี่ยงไม่ได้ ฯลฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งในกรณีนี้ อาจไม่สามารถสื่อสารได้แม้ในพื้นที่ให้บริการ

ข้อ 12 (การใช้งานข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ)
ผู้ใช้งานยอมรับว่า ในการใช้งานข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ ความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ผู้ให้บริการของแต่ละข้อมูล และบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ให้บริการข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 13 (การรับประกันเนื้อหาข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ)
บริษัทฯไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความแน่นอน ความมีประโยชน์ ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการผ่านบริการนี้

2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลที่สาม จากการที่ผู้ใช้งานไปใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ

หมวดที่ 4 ราคา

ข้อ 14 (ราคา ฯลฯ)
ราคาของบริการนี้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดไว้แยกต่างหาก (หมายเหตุ) ได้แสดงราคาค่าใช้บริการไว้บนเว็บไซต์นี้

2. ผู้ใช้งานต้องชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการพื้นฐานและภาษีบริโภค (รวมทั้งภาษีบริโภคส่วนภูมิภาค) ที่เกิดขึ้น ให้แก่บริษัทฯภายในวันที่บริษัทฯกำหนด โดยชำระด้วยบัตรเครดิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีที่บริษัทฯกำหนดแยกไว้ต่างหาก

หมวดที่ 5 หน้าที่ของผู้ใช้งาน ฯลฯ

ข้อ 15 (ข้อห้าม)
ห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการต่อไปนี้ ในการใช้บริการนี้ หากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ใช้งานมีการกระทำตามแต่ละรายการต่อไปนี้ บริษัทฯอาจหยุดให้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะต่อผู้ใช้งานดังกล่าว

 1. การกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์อื่น ๆ ของบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม และการกระทำอันอาจเป็นการละเมิดดังกล่าว
 2. การกระทำอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม และการกระทำอันอาจเป็นการละเมิดดังกล่าว
 3. การกระทำอันเป็นการสร้างความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม นอกเหนือจากที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้ และการกระทำอันอาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว
 4. การกระทำอันเป็นการให้ร้ายต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม
 5. การกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี (ลามกอนาจาร การค้าประเวณี ความรุนแรง การทารุณ ความโหดร้าย ฯลฯ) และการกระทำอันอาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว หรือการกระทำอันเป็นการมอบข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อบุคคลที่สาม
 6. การกระทำอันเป็นอาชญากรรม และการกระทำที่เชื่อมโยงไปสู่การกระทำอันเป็นอาชญากรรม หรือการกระทำอันอาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว
 7. การกระทำอันเป็นเคลื่อนไหวเพื่อหาเสียง หรือการกระทำอันมีลักษณะคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
 8. การกระทำอันมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์จากบริการนี้ เช่น การขายต่อ ให้เช่า ฯลฯ
 9. การกระทำอันเป็นการเปิดธุรกิจแบบพีระมิด (แชร์ลูกโซ่) หรือการชักชวนเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว
 10. การกระทำอันเป็นการส่งอีเมล (เมลรบกวน) โฆษณา ประกาศ ชักชวน ฯลฯ หรือมีข้อมูลหลอกลวงหรือทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี หรืออีเมลที่อาจเข้าข่ายกรณีดังกล่าว ไปยังผู้รับที่ไม่กำหนดแน่นอนจำนวนมาก
 11. การกระทำอันเป็นการขัดขวางการรับเมลของบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำอันเป็นการร้องขอให้ส่งต่อเมลอย่างต่อเนื่องหรือการส่งต่อเมลจากการร้องขอดังกล่าว
 12. การกระทำอันเป็นการใช้งานบริการนี้โดยปลอมเป็นบุคคลที่สาม
 13. การกระทำอันเป็นการแก้ไขหรือลบข้อมูลของบริษัทฯหรือบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยบริการนี้
 14. การกระทำอันเป็นการใช้หรือมอบโปรแกรมอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ผ่านบริการนี้หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริการนี้
 15. การกระทำอันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความสูญเสียต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม การกระทำอันอาจก่อให้เกิดการขัดขวางบริการนี้ และการกระทำอันเป็นการขัดขวางการบริหารบริการนี้
 16. การกระทำอันเป็นการใช้งานบริการนี้ในลักษณะที่ขัดขวางการใช้งานของผู้ที่ใช้บริการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างร้ายแรง
 17. การกระทำอื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรืออาจขัดต่อกฎหมาย
 18. การกระทำอื่น ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 16 (กฎว่าด้วยการรับผิดชอบด้วยตนเอง)
ให้ผู้ใช้งานรับผิดชอบทางกฎหมาย ในการชดเชยความเสียหาย ฯลฯ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯและบุคคลที่สามจากการกระทำของผู้ใช้งานดังกล่าวตามที่ระบุในข้อก่อนหน้านี้ (ข้อห้าม) แม้ว่าจะสูญเสียสิทธิ์การเป็นผู้ใช้งานแล้วก็ตาม

2. หากได้รับความเสียหายใด ๆ หรือต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับไฟล์หรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานอัพโหลดหรือดาวน์โหลดโดยใช้งานบริการนี้ ให้ผู้ใช้งานจัดการปัญหาดังกล่าวบนความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ให้เรียกเก็บเงินใด ๆ และไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อบริษัทฯ

ข้อ 17 (กรรมสิทธิ์)
ให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือโปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการ ขั้นตอน เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ทั้งหมดที่รวมขึ้นเป็นบริการนี้ หรือเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับสิ่งนั้น ทั้งหมดเป็นของบริษัทฯหรือผู้ให้บริการดังกล่าว

ข้อ 18 (ลิขสิทธิ์)
ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม นอกเหนือจากการทำซ้ำเพื่อใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้งานตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

2. ผู้ใช้งานไม่สามารถให้บุคคลที่สามใช้หรือเปิดเผยซึ่งไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

3. หากเกิดข้อพิพาทขึ้นจากการกระทำผิดข้อกำหนดในข้อนี้ ผู้ใช้งานจะต้องแก้ปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวบนความรับผิดชอบของตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ละเว้นการรับผิดของบริษัทฯในทุกกรณีและไม่สร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ

หมวดที่ 6 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 19 (การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล)
บริษัทฯจะใช้และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่บริษัทฯได้รับมาในขณะที่ผู้สมัครทำการสมัครใช้งานบริการนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครที่บริษัทฯได้รับมาในระหว่างที่ผู้ใช้งานทำการใช้งานบริการนี้ อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 20 (การหยุด / ตัดการให้บริการนี้)
ให้บริษัทฯสามารถหยุดหรือตัดการให้บริการนี้ ในกรณีที่เข่าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1 เมื่อทำการซ่อมบำรุงหรือการก่อสร้างระบบของบริการนี้ ทั้งแบบที่ทำตามระยะหรือแบบฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดกรณีที่เลี่ยงไม่ได้ เช่น ความเสียหายต่อระบบของบริษัทฯ ฯลฯ
2 เมื่อไม่สามารถให้บริการนี้ได้ตามปกติ เนื่องจาก สงคราม จลาจล ความวุ่นวาย ข้อพิพาทแรงงาน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย สึนามิ อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
3 เมื่อมีคำสั่งหรือกฎของหน่วยงานภาครัฐ หรือเมื่อผู้ประกอบกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นหยุดหรือตัดการให้บริการนี้
4 กรณีอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องตัดการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลทางการบริหารจัดการ

2. บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หากจะมีการหยุดหรือตัดการให้บริการนี้ ตามที่กำหนดในวรรคก่อนหน้านี้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่เลี่ยงไม่ได้ จะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าดังกล่าว

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สาม จากการหยุดหรือตัดบริการนี้ตามที่ระบุในข้อนี้

หมวดที่ 7 การชดเชยความเสียหาย ฯลฯ

อ 21 (การชดเชยความเสียหาย)
ในกรณีที่บริษัทควรให้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะแต่ไม่ได้ให้บริการดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ควรเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯจะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ทำสัญญานั้น เฉพาะเมื่อไม่สามารถใช้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะดังกล่าวได้เลย (รวมทั้งกรณีที่เป็นระดับเดียวกับการที่ไม่สามารถใช้งานได้เลยเนื่องจากเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการสื่อสารทั้งหมดในอุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา LAN ไร้สายสาธารณะนั้น และให้มีความหมายรวมเช่นนี้ต่อไปในข้อนี้ทั้งหมด) เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมงขึ้นไป นับตั้งแต่เมื่อบริษัทฯรับรู้ถึงสภาพที่ไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้เลย ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้เลยเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะของการสื่อสารแบบไร้สาย

2 ในกรณีของวรรคก่อนหน้านี้ ถือว่าเกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าบริการ LAN ไร้สายสาธารณะดังกล่าว (เฉพาะค่าบริการพื้นฐาน) ตามเวลาที่บริการ LAN ไร้สายสาธารณะใช้งานไม่ได้เลยนานต่อเนื่องกันนับตั้งแต่เมื่อบริษัทฯรับรู้ถึงสภาพที่ไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้เลย (ไม่นับรวมเศษของ 24 ชั่วโมง) และบริษัทฯจะชดเชยให้ตามจำนวนเงินดังกล่าวเท่านั้น
3 กรณีที่บริษัทฯไม่ให้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะโดยเจตนาหรือด้วยความประมาทอย่างร้ายแรง ให้ 2 วรรคก่อนหน้านี้ไม่มีผลบังคับใช้
4 บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายของผู้ทำสัญญาและผู้ใช้งานตามสัญญาดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งานฯ”) ที่เกิดจากการที่บุคคลที่สามที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานฯนำเอารหัสระบุตัวตนของผู้ใช้งานและรหัสยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานไปใช้
5 บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อไม่สามารถให้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะ เนื่องจากภัยธรรมชาติ อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้อื่น ๆ
6 บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับข้อมูล ฯลฯ (รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่ผู้ทำสัญญาได้จากการใช้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากข้อมูล ฯลฯ ดังกล่าว
7 กรณีที่ผู้ทำสัญญาใช้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะ และสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือผู้ทำสัญญาของบริการ LAN ไร้สายสาธารณะท่านอื่น แล้วมีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนินคดีจากบุคคลที่สามหรือผู้ทำสัญญาของบริการ LAN ไร้สายสาธารณะท่านอื่นดังกล่าว ให้ผู้ทำสัญญานั้นแก้ไขปัญหาที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบและเงินของตัวเอง บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 22 (กฎหมายที่ใช้บังคับ)
ให้การมีผลบังคับใช้ บังคับใช้ การนำไปใช้และการตีความของข้อตกลงนี้ เป็นไปตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

ข้อ 23 (ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา)
หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทฯเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ทั้งสองฝ่ายดังกล่าวหารือด้วยความจริงใจ

2. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการหารือตามที่ระบุในวรรคก่อนหน้านี้ ให้ศาลเมืองโตเกียวหรือศาลคดีเล็กน้อยโตเกียวเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว

บทบัญญัติเสริม
ข้อตกลงนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2014

บทบัญญัติเสริม
ข้อตกลงการใช้งานนี้ อยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาญี่ปุ่น

(เอกสารแนบ)
วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้”) และกิจการที่มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และกิจการอื่นของบริษัทฯที่สามารถดำเนินการได้ผ่านบริการนี้และกิจการที่มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ (รวมทั้งกิจการหรือบริการใหม่ที่จะมีต่อไปในอนาคต) โดยมีรายละเอียดเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้

 • เพื่อแนะนำ เสนอและรับสมัครบริการนี้
 • เพื่อตรวจสอบตัวตน ฯลฯ ในการสมัครบริการนี้
 • เพื่อจัดการการติดต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการระยะเวลาของบริการนี้หรือสัญญา ฯลฯ
 • เพื่อตัดสินความเหมาะสมในการให้บริการนี้
 • เพื่อดำเนินงานที่รับจ้างอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ประกอบการอื่น ฯลฯ ว่าจ้างให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน ฯลฯ
 • เพื่อดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่ระบุในสัญญาที่ทำร่วมกับผู้ใช้งาน กฎหมาย ฯลฯ
 • เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบริการด้วยการสำรวจตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
 • เพื่อเสนอหรือแนะนำเกี่ยวกับบริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งไดเร็คเมล ฯลฯ
 • เพื่อการจัดการหลังสิ้นสุดบริการนี้
 • เพื่อให้บริการข้อมูลโดยใช้ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ของแอคเซสพอยต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบข้อมูลพื้นที่ที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่โดยอาศัยข้อมูลตำแหน่งที่ติดตั้งแอคเซสพอยต์ของบริษัทฯให้แก่บริษัทผู้ให้บริการข้อมูล แต่จะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล)
 • เพื่อให้บริการข้อมูลโดยใช้ประวัติพฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมา เพศและอายุของผู้ทำสัญญา ซึ่งจะมอบข้อมูลประวัติพฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมา ข้อมูลเพศและอายุตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้แก่บริษัทผู้ให้บริการข้อมูล แต่จะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล)
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จะทำให้สามารถติดต่อธุรกิจกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและราบรื่น
TRAVEL JAPAN Wi-Fi